MUSTANG TORQUE

  • 1SIT의 MUSTANG TORQUE는 저속의 고부하 장치를 위해 설계된 벨트입니다. 아라미드 코드를 사용하여 탁월한 치수 안정성을 가지고 있습니다. 
  • 2MUSTANG TORQUE HTD - 8M, 14M
  • 3표시 : 벨트 번호-치형(벨트 둘레 길이-mm, 치수)

8M - MUSTANG TORQUE

288-8M(288mm, 36not)
304-8M(304mm, 38not)
352-8M(352mm, 44not)
376-8M(376mm, 47not)
384-8M(384mm, 48not)
400-8M(400mm, 50not)
416-8M(416mm, 52not)
424-8M(424mm, 53not)
472-8M(472mm, 59not)
480-8M(480mm, 60not)
560-8M(560mm, 70not)
600-8M(600mm, 75not)
624-8M(624mm, 78not)
640-8M(640mm, 80not)
656-8M(656mm, 82not)
688-8M(688mm, 86not)
720-8M(720mm, 90not)
776-8M(776mm, 97not)
784-8M(784mm, 98not)
800-8M(800mm, 100not)
880-8M(880mm, 110not)
912-8M(912mm, 114not)
920-8M(920mm, 115not)
960-8M(960mm, 120not)
1040-8M(1040mm, 130not)
1080-8M(1080mm, 135not)
1120-8M(1120mm, 140not)
1160-8M(1160mm, 145not)
1200-8M(1200mm, 150not)
1280-8M(1280mm, 160not)
1304-8M(1304mm, 163not)
1328-8M(1328mm, 166not)
1360-8M(1360mm, 170not)
1424-8M(1424mm, 178not)
1440-8M(1440mm, 180not)
1520-8M(1520mm, 190not)
1600-8M(1600mm, 200not)
1760-8M(1760mm, 220not)
1800-8M(1800mm, 225not)
2000-8M(2000mm, 250not)
2248-8M(2248mm, 281not)
2400-8M(2400mm, 300not)
2600-8M(2600mm, 325not)
2800-8M(2800mm, 350not)
3008-8M(3008mm, 376not)
3280-8M(3280mm, 410not)
3408-8M(3408mm, 426not)
3808-8M(3808mm, 476not)

14M - MUSTANG TORQUE

966-14M(966mm, 69not)
1050-14M(1050mm, 75not)
1190-14M(1190mm, 85not)
1400-14M(1400mm, 175not)
1610-14M(1610mm, 115not)
1778-14M(1778mm, 127not)
1890-14M(1890mm, 135not)
2100-14M(2100mm, 150not)
2310-14M(2310mm, 165not)
2450-14M(2450mm, 175not)
2590-14M(2590mm, 185not)
2800-14M(2800mm, 350not)
3150-14M(3150mm, 225not)
3360-14M(3360mm, 420not)
3500-14M(3500mm, 250not)
3668-14M(3668mm, 262not)
3850-14M(3850mm, 275not)
4326-14M(4326mm, 309not)
4578-14M(4578mm, 327not)